خدمات گروه تحول اداری
 

  • ارزیابی عملکرد واحدهای ستادی و تابعه و مستندسازی ارزیابی عملکرد سالانه دانشگاه

  • بهبود فرایندهای انجام کار

  • ثبت تجربه در سطح دانشگاه

  • دبیرخانه کارگروه شورای راهبردی توسعه مدیریت و کمیته های ذیل آن

  • انجام امور مربوط به انتخاب ، انتصاب و بانک اطلاعاتی مدیران

  • برون سپاری

  • مسئول سامانه های مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

  • تهیه و تنظیم آمار و اطلاعات و گزارشات

  • دریافت و ثبت پیشنهادات کارکنان

  • برگزاری جلسات نظام پیشنهادات و تنظیم مکاتبات مربوط


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0