رسالت مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني

يكي ازشاخص هاي پيشرفت در هر كشوري زيرساخت هاي آن كشور است كه بستگي به فضاهاي فيزيكي استاندارد و مقاوم دارد. لذا نشانه رشد صنعتي بالا به دست نمي آيد مگر در سايه تلاش در جهت ارتقاي دانش علمي و توجه دقيق به آيين نامه هايي كه در اين زمينه تدوين شده است و دفتر فني دانشگاه افتخار دارد تا با به كار گيري علم روز مهندسي در جهت پيش برد اهداف سازمان گام دارد.

دورنما:

ما مصمم هستيم طي 5 سال آينده باتوجه به نيازهاي روز جامعه، برترين نظام ارائه خدمات فني و مهندسي را در سطح استانداشته باشيم تا با ايجاد محيطي صميمي ، توسط مديران، مهندسين و ساير كاركنان ،بالاترين سطح خدمات بهداشتي درماني را در كشورارائه دهيم.

اهداف كلي:

  • توسعه، گسترش و بازسازي فضاهاي آموزشي، بهداشتي، درماني و ستادي
  • توسعه بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقيتها در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي
  • ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نگهداشت منابع فيزيكي براساس استاندارد هاي ملي و بين المللي
  • بهسازي فضاهاي فيزيكي جهت استفاده دانشجويان و كاركنان و اعضاي هيأت علمي
  • بهبود و اصلاح زيرساخت هاي ساختماني و تأسيساتي منابع فيزيكي دانشگاه
  • توسعه فن آوري و امكانات نوين در توسعه و نگهداشت منابع فيزيكي دانشگاه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0