این مدیریت وظیفه برنامه ریزی ونظارت بر تهیه بودجه سالیانه دانشگاه وتطابق برنامه ها با بودجه ها واعتبارات وتلفیق بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی دانشگاه را دارد.

بخش های تشکیل دهنده مدیریت

مدیریت بودجه متشکل از دفتر مدیریت ،رئیس گروه ،  کارشناس مسول بودجه ، ،کارشناس طرحهای عمرانی ،کارشناس بخش آموزش ، کارشناس بودجه بخش ریاست معاونتها فوریتها وردیفهای متمرکز ،کارشناس بودجه بخش درمان ،کارشناس بودجه بخش بهداشت ،کارشناس برنامه ریزی می باشد که هرکارشناس عهده دار وظایف خاصی در حیطه کاری خود می باشد. هماهنگی در ایفای مجموع این وظایف موجب برقراری هماهنگی کلی در سطوح مختلف دانشگاه و تامین منابع مالی در جهت توسعه سازمان و رسیدن به اهداف استراتژیک دانشگاه خواهد بود.

 

اهم وظایف این مدیریت عبارت است از:
 

1-      تهیه وتنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاست ها وضوابط بودجه کل کشور وپیشنهادات واحدهای دانشگاه واحتیاجات پیش بینی شده آتی .

2-      ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدهای تابعه .

3-      نظارت بر اجرای صحیح مقررات از طریق ارائه راهنمایی های لازم ومراقبت در نحوه مصرف اعتبارات وسنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحدها .

4-      مطالعه وبررسی روشهای کاهش هزینه های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کیفیت وکمیت بازده دانشگاه .

5-      تهیه وتنظیم موافقت نامه بودجه جاری سالانه واصلاحیه آن جهت طرح و تصویب در هیئت امناء وارسال به وزارت متبوع .

6-      تدوین اصلاحیه بودجه بر اساس متمم و جابجایی اعتبارات برنامه .

7-      تدوین خط مشی ها وسیاستهای مربوط به بودجه دانشگاه وپیشنهاد آنها به هیئت رئیسه وهیئت امنا .

8-      مطالعه در زمینه بودجه ریزی عملیاتی وحسابداری تعهدی  و حرکت به سمت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه.

9-      احتساب شاخص های بودجه ای وبررسی عملکرد واحدها با شاخص

10- صدور ابلاغ تخصیص های اعتباری


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0