• مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
  • مدیریت منابع انسانی
  • واحد انفورماتیک
  • مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
  • مدیریت امور مالی
  • مدیریت توسعه منابع فیزیکی وطرح های عمرانی
  • مدیریت خدمات پشتیبانی و رفاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد علی معصومی فر

 

 

 

 

 

 

متخصص بیهوشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر توسعه و تحول اداری 

 

 

مدیر انفورماتیک معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی

 

مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

 

مرتضی نجفی

 

 

مهندس محمد قوامی

 

محمد رضا سالاری

 

دانشجوی دکترای تخصصی   PHDاقتصاد

 

 

کارشناس ارشد کامپیوتر

 

دکتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدیریت منابع انسانی 

 

 

مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی

 

مدیر امور مالی

احمد پور شریفی 

 

 

مهندس وحید خورشیدی

 

زینت بساره

 کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی 

 

 

کارشناس ارشد عمران

 

کارشناس حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر خدمت پشتیبانی و رفاهی

 

 

 

 

 

مهندس فرشید غیاثوند

 

 

 

 

 

کارشناس بهداشت محیط

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0