برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی (آموزش کارکنان)
 

 

  • برنامه ریزی جهت نیازسنجی با در نظر گرفتن نیازها، اولويتها و ضرورتهای موجود
  • بررسي، تعیین و تصویب کلیات برنامه های آموزشی دانشگاه
  • صدور مجوز برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي
  • اجرای دوره های آموزشی و توانمندسازي مديران جهت ايفاي موثر نقش ها و وظايف مديريتي
  • اجرای دوره های آموزشی و آماده سازي کارکنان از بعد دانش، مهارت وشايستگي هاي شغلي جهت ارتقاء به رتبه های شغلی بالاتر و پذیرش نقشهای جدید
  • ثبت و تایید اطلاعات آموزشی کارکنان جهت برخورداری از امتیازات آموزشی
  • معرفی مدیران و کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزش ضمن خدمت
  • ارزشيابي دوره هاي آموزشي با استفاده از فرم ها و روش های علمی موجود
  • ارزيابي اثربخشي دوره هاي آموزشي با استفاده از فرم ها و روش های علمی موجود
  • بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0