خدمات گروه مهندسی  مشاغل
 

 

  • ارتقاء طبقات شغلی کارکنان

  • انتصابات کارکنان

  • به روزرسانی و تطبیق اطلاعات پرسنلی در  سامانه کارگزینی و تشکیلات (نرم افزار آذرخش)

  • ارتقاء رتبه های شغلی کارکنان

  • بررسی ،  پیشنهاد و پیگیری تغییرات شرایط احراز پست های سازمانی

  •  اعمال مدرک تحصیلی بالاتر کارکنان


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0