• مطالعه ، طراحی و تدوین نمودار سازمانی ، ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی دانشگاه

  • ارتقاء عناوین پست های سازمانی

خدمات واحد مهندسی سازمان 

 

  • تهیه و جمع آوری اطلاعات پروژه های معاونت توسعه مدیریت و منابع در سامانه مدیریت عملکرد

  • مشارکت در تدوین برنامه ریزی استراتژیک مدیریت توسعه

  • پیگیری عملکرد برنامه های عملیاتی معاونت توسعه مدیریت و منابع

  • انتخاب ، انتصاب و  مسئول بانک اطلاعاتی مدیران دانشگاه

  • برونسپاری

  • تحقیق و مطالعه جهت افزایش پست های سازمانی معاونت توسعه مدیریت و منابع و دانشکده ها


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0