دوران

لطفا صبر کنید ...

گلستان علی آقایی

کارگزین مسئول هیات علمی

گلستان علی آقایی

کارگزین مسئول هیات علمی

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

پروانه جعفری

کارگزین هیات علمی

پروانه جعفری

کارگزین هیات علمی

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

فرایند جذب و بکارگبری هیات علمی به صورت متعهد خدمت 

 

1-6فرایند جذب و به کارگیری هیات.jpg

 

فرایند جذب و بکارگبری هیات علمی به صورت نیروهای مشمول قانون پزشکان و پیرا پزشکان 

 

1-5فرایند جذب و بکارگیری کارکن.jpg

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0