انجام امور جذب نیرو (استخدام و قراردادی) جمع آوری و بررسی نیاز واحدها ، صدور آگهی و فرآخوان و در نهایت مراحل بکارگیری.

انجام مراحل تبدیل وضع استخدامی کارکنان.

انجام مراحل نقل و انتقال کارکنان، مأموریت آموزشی، مأموریت خروجی و ورودی .

انجام امور مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، متعهدین خدمت و ضریب K.

انجام امور بازنشستگی کارکنان اعم از استخدامی و قراردادی تبصره 3 و 4

انجام امور ارزشیابی کارکنان.

موارد معرفی کارکنان به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری .

 بررسی سوابق خدمتی، بیمه و تغییر صندوق کارکنان.

انجام کلیه امور مربوط به اعضاء هیأت علمی دانشگاه

انجام امور مربوط به مرخصی بدون حقوق و نیمه وقت بانوان.

برقراری سیستم اتوماسیون و انجام تغییرات.

انجام امور مربوط به ایثارگران اعم از بررسی استخدام، تبدیل وضع آنان و تهیه آمار.

اخذ و بررسی مدارک کارکنان جهت برقراری و قطع فوق العاده های عائله مندی ، اولاد و ....

 انجام امور مربوط به کارکنان قراردادی (جذب و صدور قرارداد).

 صدور احکام حقوقی و غیره کارکنان ستاد ، حوزه معاونت ها، دانشکده ها و مرکز فوریتهای پزشکی.

صدور گواهی اشتغال بکار و نیز گواهی ترجمه بمنظور ارایه به سفارتخانه ها برای کارکنان و اعضاء هیأت علمی.

انجام امور مربوط به آراء صادره هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و نیز صدور احکام مربوطه براساس آراء صادره.

 انجام کلیه مکاتبات اداری اعم از پاسخ دهی به مکاتبات داخل و خارج از سازمان و استعلامات مربوط به نیروی انسانی.

انجام امور مربوط به اخذ تائیدیه تحصیلی کارکنان از دانشگاههای مربوطه .

بررسی و پاسخ دهی به موضوعات مربوط به سیستم ورود و خروج کارکنان ستاد و واحدهای تابعه .

 نظارت بر امور کارکنان دبیرخانه و بایگانی ستاد.


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0