فرآیند گزینش و تایید نیروهای تحت پوشش پیمانکار
5 فرآیند خرید جزء و متوسط کالا و خدمات
6-1 فرآیند ایاب و ذهاب کارکنان با ماموریت روزانه درون شهری
6-2 فرآیند ایاب و ذهاب کارکنان با ماموریت برون شهری
7 فرآیند ارایه خدمات پشتیبانی جهت برگزاری کلیه جلسات در سالن های شهید بابایی و ستاد
8 فرآیند تهیه و تنظیم صورت وضعیت حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی
9 فرآیند بررسی ، تایید نهایی و پرداخت صورت وضعیت قراردادهای عمرانی و غیر عمرانی تا حد پروژه های مت
10 فرآیند بررسی و تایید نهایی جهت آزاد سازی ضمانتنامه بانکی قراردادهای خرید ، عمرانی و غیر عمرانی
11-1 فرآیند تامین منازل سازمانی جهت هیات علمی
11-2 فرآیند تامین منازل سازمانی جهت غیرهیات علمی
12 فرآیند تعمیر و نگهداشت خانه های سازمانی و ساختمان ستاد
13 فرایند پایش عملکرد وا حدهای تابعه
1-1فرآیند تهیه، تنظیم ،تصویب و ابلاغ بیمه تکمیلی برای کارکنان دانشگاه " رفاهی "
1-2 فرآیند تهیه، تنظیم ،تصویب و ابلاغ بیمه مسئولیت و آتش سوزی دانشگاه " رفاهی "
2 فرآیند ثبت نام متقاضیان استفاده از بیمه تکمیلی خودرو مسئولیت کارکنان دانشگاه " رفاهی "
3 فرآیند نظارت بر اجرای تعهدات بیمه گر " رفاهی "
4 فرآیند استفاده از تسهیلات اقامتی برای کارکنان " رفاهی "
5 فرآیند اعطای تسهیلات بانکی به کارکنان " رفاهی "
6-2 فرآیند ارایه نیک کارت جهت خرید اقساطی برای کارکنان دانشگاه " رفاهی "
7 فرآیند ارایه خدمات میزبانی برای برگزاری همایش ها و سمینارها و ... کشوری و حوزه ریاست " رفاهی "
8-1 فرآیند نگهداشت خوابگاه ارفع و مهمانسرا " رفاهی "
8-2 فرآیند صدور معرفینامه جهت استفاده از خوابگاه ارفع " رفاهی "
9 اسکان مدعوین در مهمانسرای دانشگاه " رفاهی "

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0