معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین مجموعه ای است جهت تمهید مقدمات فعالیتهای دیگر سازمان که فراهم آوردن تمامی شرایط حیات و تلاش دانشگاه را در جهت تحقق اهداف سازمانی عملی می نماید. تشکیلات تفصیلی معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در راستای ارتقاء دانشکده پزشکی قزوین به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1370 تصویب گردید

 .     معاونین پشتیبانی دانشگاه به ترتیب سالهای تصدی به شرح زیر می باشد :

ü غلامرضا علی جمشیدی از سال 1370- 1375

ü مجتبی شهنازی از اردیبهشت تا دی سال  1375

ü دکتر سید رضا مرتضوی از دی سال  1375 تا 1376

ü دکتر رضا نجفی‌پور از سال 1376-1385

ü دکتر مجید بهرامی از سال 1385-1390

ü دکتر فرزاد پیرویان از سال 1390 تا 1392

ü محمد زکریا کیایی از سال 1392 تا 1393

ü دکتر مهدی یوسفی از سال 1393 تا 1397

ü دکتر محمد علی معصومی فر  از سال 1397 تا کنون


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0