1-1 - فرآیند تهیه و ارسال اطلاعات به سامانه
1-2 - فرآیند تهیه و ارسال اطلاعات به سامانه‌های وزارت
2-1 - فرآیند بررسی و تایید اسناد پیمان سه عاملی
2-2 - فرآیند تهیه و تایید اسناد پیمان دو عاملی
2-3 - فرآیند بررسی مدارک ارزیابی مشاورین جهت شرکت در مناقصه
2-4 - فرآیند تشکیل کمیته عمرانی
3-1 - فرآیند تهیه و تصویب نقشه اولیه در فاز یک پروژه دو عاملی
3-2 - فرآیند بررسی و تصویب نقشه اولیه در فاز 1 جهت تایید بهره بردار و تصویب معاونت درمان پروژه های 3
3-3 - فرآیند تهیه فایل نقشه های نهایی شده جهت اجرا پروژه های 2 عاملی
3-4 - فرآیند بررسی و تصویب فایل نقشه های نهایی شده جهت اجرا پروژه های 3 عاملی
4 - فرایند طراحی سازه و تاسیسات
5-1 - فرآیند تحویل زمین (کارگاه )به پیمانکار
5-2 - فرآیند کنترل نقاط نشانه و پیاده کردن نقشه
5-3 - فرآیند بازدید مستمر از انجام تمام مراحل اجرای پیمان
5-4 - فرآیند هماهنگی و کنترل آزمایشات بتن و جوش در مراحل مختلف پروژه
5-5 - فرآیند اخذ برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه از پیمانکار
5-6 - فرآیند بررسی و تایید نیرو های اجرایی معرفی شده از طرف پیمانکار (دفتر فنی ،سرپرست کار گاه و
5-7 فرآیند پیگیری امور مربوط به بیمه حوادث از پیمانکار
5-8 فرآیند بررسی وتایید جانمایی تجهیز کارگاه
5-9 فرآیند تنظیم صورتجلسه تجهیز کارگاه
5-10 فرآیند پرداخت اقساط پیش پرداخت
5-11 فرآیند بررسی مصالح مصرفی پروژه
5-12 فرآیند تنظیم صورتجلسه مصالح پایکار
5-13 فرآیند دریافت گزارشات هفتگی و ماهانه از پیمانکار
5-14 فرآیند ابلاغ دستور کار در صورت نیاز
5-15 فرآیند بررسی و تایید صورتجلسات انجام کار و ابلاغ
5-16 فرآیند تمدید قرار داد تاخیرات در صورت نیاز
5-17 فرآیند ابلاغ 25 درصد افزایش یا کاهش قرار داد درصورت نیاز
5-18 فرآیند رسیدگی به صورت وضعیت های موقت به صورت ماهانه
5-19 فرآیند بررسی صورت وضعیت قطعی دوعاملی
6-1 فرآیند ابلاغ تحویل زمین (کارگاه )به پیمانکار
6-2 فرآیند ابلاغ صورت جلسات کنترل نقاط نشانه و پیاده کردن نقشه
6-3 فرآیند بازدید از انجام تمام مراحل اجرای پیمان
6-4 فرآیند مکاتبات لازم در خصوص آزمایشات بتن و جوش در مراحل مختلف پروژه
6-5 فرآیند ابلاغ برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه به پیمانکار
6-6 فرآیند ابلاغ صورتجلسه تجهیز کارگاه به مشاور
6-7 فرآیند انجام پیش پرداخت
6-8 فرآیند ابلاغ دستور کار در صورت نیاز به پیمانکار
6-9 فرآیند ابلاغ صورتجلسات انجام کار به پیمانکار
6-10 فرآیند ابلاغ تمدید قرار داد در صورت نیاز به پیمانکار
6-11 فرآیند ابلاغ 25 درصد افزایش یا کاهش قرار داد درصورت نیاز
6-12 فرآیند رسیدگی نهایی به صورت وضعیت های موقت قطعی بررسی شده توسط مشاور به صورت ماهانه
6-13 فرآیند تشکیل کمسیون تحویل موقت و پیگیری رفع نواقص و ابلاغ صورتجلسه تحویل موقت
6-14 فرآیند تحویل قطعی
6-15 فرایند بررسی و تایید نیروهای معرفی شده از طرف پیمانکار در پروژه های 3 عاملی
6-16 فرآیند بررسی صورت وضعیت قطعی سه عاملی
7 فرآیندمتره و برآورد پروژه ها
8 فرآیند تعیین، تصویب و بررسی ضوابط انتخاب زمین
9 تهیه نقشه های ازبیلت نقشه ساختمانهای موجود
10-1 فرایند نگهداشت
10-2 فرآیند پایش تغییر کاربری های مراکز آموزشی –درمانی –بهداشتی در حوزه ابنیه –تاسیسات مکانیکی و الک
11 فرآیند پدافند غیرعامل
12 فرآیند بازرسی فنی مراکزخصوصی
13فرآیند رسیدگی تعدیلهای موقت و قطعی
14-1 فرآیند بررسی و تأیید افزایش مقادیر
14-2 بررسی و تعیین نرخ اقلام جدید
14-3 فرآیند بررسی و تایید آزاد سازی ضمانت نامه ها
15-1 فرآیند اعمال ماده 46 در قرارداد
15-2 فرآیند اعمال ماده 48 در قرارداد
15-3 فرآیند اعمال ماده 53 در قرارداد

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0