1-1 - فرآیند رسیدگی به اسناد مالی غیر مستقل
1-2- فرآیند رسیدگی به اسناد مالی پروژه های عمرانی
1-3 - فرآیند رسیدگی به اسناد مالی واحدهای مستقل
1-4- فرآیندآزادسازی سپرده ها و تضمینات پیمانکاران
2-1 فرآیند ثبت درخواست وجه واحدها
2-2 - فرآیند ثبت واریزی های حقوق و سایر هزینه های تملکی
2-3 - فرآیند ثبت واریزی های واحدها به حسابهای دانشگاه
3-1- فرآیند درخواست وجه و اخذ تاییدیه از خزانه
3-2 - فرآیند نگهداری تمدید ابطال و ضبط ضمانت نامه های پیمانکاری
4-1 - فرآیند پرداخت حقوق به بازشستگان و موظفی بگیران
4-2 - فرآیند صدور تعهد حقوقی بازنشستگان
4-3 - فرآیند صدور و ابطال دفترچه بیمه درمانی
5 - فرآیند تجمیع و انتقال درآمدهای اختصاصی دانشگاه به خزانه
6-1 - فرآیند استرداد وجوه اضافه واریزی از خزانه
6-2 - فرآیند استرداد وجوه اضافه واریزی از وزارتخانه
7 - فرآیند وصول درآمد ناشی از فروش خدمات به سازمان بیمه گر
8 - فرایند نظارت بر کارکرد صندوق های سطح استان
9 - فرآیند پاسخگویی به مراجع نظارتی ذی صلاح
10 - فرآیند تعهد قراردادها
11-1- فرآیند تسویه بدهی واحدهای تابعه در قالب اسناد خزانه اسلامی
11-2- - فرآیندتسویه بدهی پیمانکاران دانشگاه در قالب اسناد خزانه اسلامی
11-3 - فرآیند تسویه بدهی اشخاص ذینفع در قالب اسناد تسویه
12-1- فرآیندافتتاح حساب یا تغییر امضا حسابهای متمرکز دانشگاه
12-2- فرآیندافتتاح حساب یا تغییر نمونه امضا حساب‌های واحدهای تابعه دانشگاه
13-1 - فرایند تخصیص شناسه جهت تنخواه گردان دریافتی از ستاد مبارزه با مواد مخدر
13-2- فرآیند تخصیص شناسه برای وجوه درخواستی از خزانه معین استان
13-3 - فرایند تخصص شناسه جهت ابلاغ های صادره از وزارت بهداشت
14- فرآیند نظارت بر ثبت سامانه های سما و سناما
15- فرآیند دریافت تضمینات و ابطال آن
16 - فرآیند مغایرت‌گیری ماهانه حساب‌های بانکی
17-1 - فرآیند پرداخت سایر حقوق و دستمزد
17-2 - فرآیند صدور تعهد حقوقی
17-3 - فرآیند پرداخت هزینه فوت و ازدواج
17-4 - فرآیند پرداخت اسناد پیمانکاری
17-5- فرآیند صدور مفاصاحساب
17-6 - فرآیند مغایرت‌گیری ماهانه حساب‌های بانکی معاونت توسعه
17-7 - فرآیند پرداخت ذخیره و پاداش بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی
18 - فرآیند پایش عملکرد وا حدهای تابعه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0