1-1 فرآیند ارتقاء پست سازمانی ار کاردانی به کارشناسی
1-2 فرآیند ایجاد گروه های آموزشی
1-3 فرآیند طراحی تدوین و ایجاد تشکیلات واحدهای جدید تاسیس
1-4 فرآیند جاریزی نیروی انسانی ثبت اطلاعات تشکیلات دانشگاه
2 فرآیند تهیه تنظیم و تدوین شرح وظایف پست های سازمانی دانشگاه
3 فرآیند ارتقاء طبقات شغلی کارکنان غیر هیات علمی
4-1 فرآیند ارتقاء رتبه پایه و ارشد کارکنان
4-2 فرآیند ارتقاء رتبه خبره تا عالی کارکنان
5-1 فرایند درخواست ادامه تحصیل کارکنان غیر هیات علمی
5-2 فرآیند اعمال مدرک تحصیلی کارکنان غیر هیات علمی
6 فرآیند تدوین برنامه استراتژیک معاونت توسعه
7-1 فرآیند انتخاب مدیران
7-2 فرآیند انتصاب مدیران
8-1 فرآیند واگذاری خدمات سلامت دانشگاه به بخش غیردولتی
8-2 فرآیند واگذاری طرح های عمرانی دانشگاه به بخش غیردولتی
8-3 فرآیند تمدید واگذاری طرح های عمرانی و خدمات سلامت دانشگاه به بخش غیردولتی
9 فرآیند انتصابات کارکنان غیرهیئت علمی دانشگاه
10-1 فرآیند نیازسنجی دوره های آموزشی شغلی-تخصصی رسته های بهداشتی درمانی
10-2 فرآیند اجرای برنامه های آموزشی
10-3 فرآیند انجام ارزشیابی و ارزیابی واثربخشی دوره های آموزشی
11 فرآیند ثبت و بررسی و پذیرش پیشنهادات کارکنان دانشگاه
12 فرآیند ثبت و بررسی و ارزیابی تجارب

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0