1-1 فرآیند جذب و بکارگیری کارکنان غیر هیات علمی به صورت رسمی و پیمانی
1-2 فرآیندجذب و بکارگیری کارکنان غیر هیات علمی به صورت قرارداد تبصره5 (2)
1-3 فرآیندجذب و بکارگیری کارکنان غیر هیات علمی به صورت نیروهای مشمول قانون پزشکان و پیراپزشکان
1-4 فرآیند جذب و بکارگیری کارکنان غیر هیات علمی به صورت جدب متعهدین خدمت(ضریب k )
1-5 فرآیند جذب و بکارگیری کارکنان هیات علمی به صورت رسمی و پیمانی
1-6 فرآیند جذب و به کارگیری هیات علمی به صورت متعهد خدمت
1-7 فرآیند جذب و به کارگیری هیات علمی به صورت قراردادی
1-8 فرآیندجذب و بکارگیری نیروی قراردادی اتباع خارجی
1-9 فرآیند جذب نیروی تخصصی شرکتی
2-1 فرایند تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی و شرکتی به پیمانی،آزمایشی و رسمی قطعی (ایثارگران)
2-2 فرایند تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی آزمایشی
3-1 فرآیند انتقال دایم و موقت درون سازمانی
3-2 فرآیند انتقال دایم برون سازمانی
3-3 فرآیند انتقال موقت برون سازمانی
4 فرآیند اعلام مانده مرخصی کارکنان
5-2 فرآیند صدور حکم ماموریت آموزشی کارکنان
5-3 فرایند مرخصی بدون حقوق و نیمه وقت بانوان
5-4 فرایند صدور حکم برقراری و قطع حقوق مستمری
7-1 فرآیند ارزیابی عملکردکارکنان،مدیران مرحله اول
7-2 فرآیند ارزیابی عملکردکارکنان،مدیران و سرپرستان مرحله دوم
8-1 فرآیند استرداد کسور بازنشستگی در وجه مستخدم
8-2فرآیند انتقال کسور بازنشستگی از صندوق تامین اجتماعی به کشوری
8-3 فرآیند انتقال کسور بازنشستگی از صندوق کشوری به تامین اجتماعی
8-4 فرآیند انتقال کسورنظام وظیفه و خدمات غیررسمی جهت محاسبه در سنوات خدمت
8-5 فرآیند تعیین بدهی فاصله خدمتی و عدم واریز بیمه
8-6 فرآیند بررسی سوابق غیر رسمی(دوره دستیاری اعضای هیات علمی-گواهی حضور در جبهه-کارکرد افراد در سایر
8-7 فرایند سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور و جانبازان و خانواده شاهد ومعلولین
9 فرآیند ثبت و پیگیری مکاتبات
10-1 فرآیند ایجاد پرونده پرسنلی
10-2 فرآیند نگهداری پرونده های راکد
11 فرایند پایش عملکرد وا حدهای تابعه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0