فرآیند توسعه مدیریت منابع انسانی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فرآیند مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فرآیند مدیریت برنامه ریزی و بودجه

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فرآیند مدیریت مالی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فرآیند انفورماتیک

معاونت توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

فرآیند مدیریت توسعه و منابع فیزیکی و امور عمرانی

دانشگاه علوم پرشکی قزوین

فرآیند مدیریت امور پشتیبانی و امور رفاهی

دانشگاه علوم پزشکی  قزوین

                       


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0