دوران

لطفا صبر کنید ...

گلستان علی آقایی

کارگزین هیات علمی

  • تحصيلات : فوق لیسانس مدیریت

گلستان علی آقایی

کارگزین هیات علمی

  • تلفن : 2070
  • پست الکترونیکی : کارگزین مسئول هیات علمی

پروانه جعفری

کارگزین هیات علمی

  • تحصيلات : کارشناس ارشد مدیریت تحول اداری

پروانه جعفری

کارگزین هیات علمی

  • تلفن : 2069
  • پست الکترونیکی : کارگزین هیات علمی6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0