واحد کارگزینی مدیریت منابع انسانی شامل دو بخش کارگزینی هیات علمی و کارگزینی کارکنان می باشد 

 

خدمات واحد کارگزینی هیات علمی شامل : 

 • انجام مکاتبات مربوط به اعلام نیاز و جذب و به کارگیری و عدم نیاز و پایان تعهدات متعهدین خدمت هیات علمی دانشگاه به ورات متبوع.
 • -صدور ابلاغ محل خدمت، استخدام پیمانی هیأت علمی دانشگاه.
 • -بررسی و تهیه لیست مشمولین ترفیع پایه سالانه و ترفیع پایه 5 سال تمام وقت جغرافیایی و ارسال به معاونت آموزشی دانشگاه و سپس دریافت موافقت معاونت آموزشی و صدور احکام و قراردادهای محرومیت از مطب مربوطه.

 • -انجام مکاتبات مربوط به امور بیمه گری 2K اعضای هیات علمی دانشگاه
 • -انجام مکاتبات مربوط به امور هیأت علمی دانشگاه با وزارت و دانشگاههای دیگر و واحدهای داخل دانشگاه و تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی و...
 • -تهیه و تنظیم قراردادهای محرومیت از مطب ( تمام وقت جغرافیایی) اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 • -پیگیری مراحل پاراف و امضای احکام کارگزینی و قراردادهای محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی دانشگاه.
  • صدور گواهی اشتغال به کار جهت ترجمه برای اعضای هیات علمی دانشگاه.
  • تهیه و تنظیم آمار هیأت علمی دانشگاه.
  • انجام مکاتبات مربوط به مدیریت خارج از شمول کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه.
 • -پیگیری و هماهنگی امور با وزارت و واحدهای وابسته به دانشگاه.
  • پاسخ گویی به ارباب رجوع به صورت حضوری و شفاهی و تلفنی.
 • -ثبت مرخصی استحقاقی و ماموریت روسای دانشکده ها و معاونین آموزشی و روسای بیمارستانها و اعلام وضعیت مرخصی سالانه آنان.

 

خدمات واحد کارگزینی کارکنان شامل : 

 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0