دوران

لطفا صبر کنید ...

مهندس فرشید غیاثوند

مهندس فرشید غیاثوند

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

رفیع چگینی

رفیع چگینی

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

رضا اصلی بیگی

رضا اصلی بیگی

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

فاطمه افشار

فاطمه افشار

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

مهندس طباطبایی

مهندس طباطبایی

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

مجتبی امینی

مجتبی امینی

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

مهدی حسین پور

مهدی حسین پور

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0