خدمات كلي مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

 • نظارت عاليه بر كليه امور ساختماني و تأسيساتي مراكزتحت پوشش دانشگاه
 • مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد توسعه، بهسازي و نگهداشت منابع فيزيكي دانشگاه با تيم تخصصي كارشناسي
 • نظارت بر اجراي كليه ساخت و سازها و نگهداري منابع فيزيكي ازطريق دفتر فني دانشگاه
 • تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي در نظارت و نگهداشت منابع فيزيكي
 • نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي وابسته
 • برنامه ريزي امور زيربنايي و نگهداشت بيمارستان ها با همكاري واحدهاي ذيربط
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي نگهداري منابع فيزيكي در دانشكده ها و مراكز آموزشي
 • ارزيابي عملكرد واحدهاي تاسيساتي و شركت هاي پيمانكار نگهداشت تاسيسات مراكز تحت پوشش دانشگاه
 • نظارت بر امور پيمان و انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت
 • اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي
 • تعيين و پيشنهاد شرايط مناقصه امور پيمانكاري دردانشگاه
 • توسعه، گسترش و بازسازي فضاهاي آموزشي، بهداشتي، درماني و ستادي
 • توسعه بستر مناسب جهت بروز و ظهور خلاقيتها در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي
 • ارتقاء كيفيت ساخت و ساز و نگهداشت منابع فيزيكي براساس استاندارد هاي ملي و بين المللي
 • بهسازي فضاهاي فيزيكي جهت استفاده دانشجويان و كاركنان و اعضاي هيأت علمي
 • بهبود و اصلاح زيرساخت هاي ساختماني و تأسيساتي منابع فيزيكي دانشگاه
 • توسعه فن آوري و امكانات نوين در توسعه و نگهداشت منابع فيزيكي دانشگاه

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0