خدمات اداره دفتر داری و تنظیم حساب

· كنترل سرفصل حسابداري اسناد هزينه‌اي و عامليتها

· تبديل اسناد (موقت بر دائم و نگهداري) آنها

· كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر اعتبارات و تنظيم حسابها

· كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر صدور چك و تنظيم حسابها

· پويش اسناد از طريق فيزيك اسناد در نرم افزار (تاييد وصول مستندات)

· بررسي اسناد عامليتها اعم از تنخواه‌گردان و واريز

· ثبت و كنترل ضمانت نامه‌هاي بانكي

· عمليات مغايرت بانكي 26 حساب بين صورتحساب بانك و معين بانك و رفع مغايرتهاي بانكي با صدور اسناد اصلاحي

· تهيه صورتحساب ابطال چكهاي بين راهي و واريز آن به خزانه

· تهيه گزارشات بدهي‌هاي سنواتي و صدور اسناد حسابداري و اصلاح مانده بستانكار حسابهاي سنواتي

· دريافت و استرداد مبالغ سپرده و تمركز آن در خزانه

· تهيه صورتحساب نهايي ماهانه پس از انجام اصلاحات

· پاسخگويي به درخواستها و مكاتبات مراجع ذيصلاح نظارتي

· بررسي حسابهاي عاملين ذيحساب

· تهيه صورتحساب نهايي سنواتي و تهيه تفريغ بودجه كليه حسابهاي جاري، اختصاصي و متفرقه

· مغايرت‌گيري تفريغ بودجه با دفاتر وزارت امور اقتصادي و دارائي

· ثبت ونگهداري وجوهات سپرده ها وتضمينات و مناقصات ومزايده ها ستاد وواحدهاي تابعه

· ثبت وپرداخت كليه هزينه هاي انجام شده اعم از حسابرسي وتملك داراوييهاي سرمايه اي ستادوواحد

· پرداخت هزينه بيمه عمر بابت فوت كاركنان وبازنشستگان

· تهيه آخرين آئين نامه هاي مربوط به هزينه و ارسال آن به واحدها

· 21. نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0