خدمات اداره  دریافت و پرداخت

 •   رسيدگي به اسناد مالي هزينه‌اي و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرائي
 •  رسيدگي به اسناد هزينه‌اي عامليت ها و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه
 •  رسيدگي به اسناد تنخواه‌گردان ، پيش‌پرداخت ها و علي‌الحساب‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
 •  رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي
 • صدور بخشنامه، دستورالعمل هاي قانوني و حسابداري جهت عامليت ها و اركان وزارتخانه
 • رسيدگي به اسناد پرداختي پرسنلي با آخرين دستورالعمل‌هاي صادره
 •  شركت در جلسات مناقصات
 •  رسيدگي به اسناد پرداختي و تسويه حساب‌هاي دانشجويان بورسيه
 •  بررسي اسناد رفع واخواهي شده اسناد هزينه‌اي معاونت ها
 •  مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبيق آن با اسناد هزينه ارسالي
 •  بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها در اين اداره
 •  تطبيق پرداخت ها با موافقت نامه هاي صادره بودجه تفضيلي دانشگاه
 •  رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هايي كه مشكل مالي دارند با نظر مافوق
 •  مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام ذيربط
 •  ابلاغ قوانين  و مقررات و تصويب نامه و دستورالعمل ها به واحدهاي تحت پوشش
 •  استعلام در مورد فاكتورهايي كه نياز به تعيين قيمت مصوب در قيمت هاي بازار در پرداخت هاي اداري باشد.
 •  انجام مكاتبات لازم در زمينه هاي مختلف در صورت نياز


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0