خدمات  اداره رسیدگی به اسناد مالی

 

 •  رسيدگي به اسناد مالي هزينه‌اي و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي اجرائي
 •  رسيدگي به اسناد هزينه‌اي عامليتها و تطبيق با قوانين و دستورالعمل‌هاي مربوطه
 •  رسيدگي به اسناد تنخواه‌گردان ، پيش‌پرداختها و علي‌الحساب‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه
 •  رسيدگي و بررسي قراردادهاي منعقده اشخاص حقيقي و حقوقي
 •  صدور بخشنامه، دستورالعم هاي قانوني و حسابداري جهت عامليتها و اركان وزارتخانه
 •  رسيدگي به اسناد پرداختي پرسنلي با آخرين دستورالعمل‌هاي صادره
 • شركت در جلسات مناقصات
 • رسيدگي به اسناد پرداختي و تسويه حساب‌هاي دانشجويان بورسيه
 • بررسي اسناد رفع واخواهي شده اسناد هزينه‌اي معاونتها
 •  مطالعه بخشنامه ها ، موافقت نامه ها و تطبيق آن با اسناد هزينه ارسالي
 •  بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها در اين اداره
 •  تطبيق پرداختها با موافقت نامه هاي صادره بودجه تفضيلي دانشگاه
 • رسيدگي و اظهار نظر و اقدام در مورد پرونده هايي كه مشكل مالي دارند با نظر مافوق
 •  مطالعه قوانين بودجه و ساير قوانين و مقررات مالي و اظهار نظر در مورد نحوه اجراي آنها به مقام ذيربط
 •  ابلاغ قوانين و مقررات و تصويب نامه و دستورالعمل ها به واحدهاي تحت پوشش
 • استعلام در مورد فاكتورهايي كه نياز به تعيين قيمت مصوب در قيمتهاي بازار در پرداختهاي اداري باشد.
 •  انجام مكاتبات لازم در زمينه هاي مختلف در صورت نياز

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0