خدمات اداره اموال   اداره مالی
 

كنترل سرفصل حسابداري اسناد هزينه‌اي و عامليتها

تبديل اسناد (موقت بر دائم و نگهداري) آنها

كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر اعتبارات و تنظيم حسابها

كنترل و اصلاح مغايرت موجود بين دفاتر صدور چك و تنظيم حسابها

پويش اسناد از طريق فيزيك اسناد در نرم افزار (تاييد وصول مستندات)

بررسي اسناد عامليتها اعم از تنخواه‌گردان و واريز

ثبت و كنترل ضمانت نامه‌هاي بانكي

عمليات مغايرت بانكي 26 حساب بين صورتحساب بانك و معين بانك و رفع مغايرتهاي بانكي با صدور اسناد اصلاحي

تهيه صورتحساب ابطال چكهاي بين راهي و واريز آن به خزانه

تهيه گزارشات بدهي‌هاي سنواتي و صدور اسناد حسابداري و اصلاح مانده بستانكار حسابهاي سنواتي

دريافت و استرداد مبالغ سپرده و تمركز آن در خزانه

تهيه صورتحساب نهايي ماهانه پس از انجام اصلاحات

پاسخگويي به درخواستها و مكاتبات مراجع ذيصلاح نظارتي

بررسي حسابهاي عاملين ذيحساب

تهيه صورتحساب نهايي سنواتي و تهيه تفريغ بودجه كليه حسابهاي جاري، اختصاصي و متفرقه

مغايرت‌گيري تفريغ بودجه با دفاتر وزارت امور اقتصادي و دارائي

ثبت ونگهداري وجوهات سپرده ها وتضمينات و مناقصات ومزايده ها ستاد وواحدهاي تابعه

ثبت وپرداخت كليه هزينه هاي انجام شده اعم از حسابرسي وتملك داراوييهاي سرمايه اي ستادوواحد

پرداخت هزينه بيمه عمر بابت فوت كاركنان وبازنشستگان

تهيه آخرين آئين نامه هاي مربوط به هزينه و ارسال آن به واحدها

نگهداري حساب درآمدها و تهيـه و تنظيم گزارشات مربوطه به تفكيك منابع درآمـدي


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0