دوران

لطفا صبر کنید ...

محمد قوامی

مدیر فن آوری اطلاعات و آمار

 • تحصيلات : کارشناس ارشد

محمد قوامی

مدیر فن آوری اطلاعات و آمار

 • تلفن : 2085
 • پست الکترونیکی : mqavami@qums.ac.i

مجید بهادرخانی

کارشناس تحلیل گر سیستم

 • تحصيلات : کارشناس

مجید بهادرخانی

کارشناس تحلیل گر سیستم

 • تلفن : 2086
 • پست الکترونیکی : mqavami@qums.ac.i

رقیه خونبانی

کارشناس تحلیل گر سیستم

 • تحصيلات : کارشناس

رقیه خونبانی

کارشناس تحلیل گر سیستم

 • تلفن : 2088
 • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

امیر امینی

کارشناس کامپیوتر

 • تحصيلات : کارشناس

امیر امینی

کارشناس کامپیوتر

 • تلفن : 2087
 • پست الکترونیکی : mqavami@qums.ac.i

میثم پاک نهاد

کارشناس تحلیل گر سیستم

 • تحصيلات : کارشناس ارشد

میثم پاک نهاد

کارشناس تحلیل گر سیستم

 • تلفن : 2054
 • پست الکترونیکی : m.paknahad@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0