دوران

لطفا صبر کنید ...

سکینه جهانشاهی

مسئول دبیرخانه

سکینه جهانشاهی

مسئول دبیرخانه

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

حسنی گودرزوند چگینی

متصدی امور دفتری

حسنی گودرزوند چگینی

متصدی امور دفتری

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

فاطمه پور بابایی

متصدی امور دفتری

فاطمه پور بابایی

متصدی امور دفتری

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

معصومه سلیمانی

متصدی امور دفتری

معصومه سلیمانی

متصدی امور دفتری

  • پست الکترونیکی : maintenance_pr@qums.ac.ir

نسرین رمضانی

متصدی امور دفتری

نسرین رمضانی

متصدی امور دفتری

  • پست الکترونیکی : mainterance_pr@qums.ac.ir

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0