آدرس پستی معلونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی  : خ نواب - مجتمع ادارات - ساختمان شماره یک ستاد           کدپستی: 15315-34199

 

دکتر محمد علی معصومی فر 

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

ملاقات روزهای دوشنبه ساعت 10 تا 12 

 

    تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

 تلفن تماس مستقیم: 18- 33374617 - 028

 

احمد پور شریفی 

مدیر منابع انسانی 

ملاقات ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

 

تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

 شماره تماس داخلی :  2051

 نمابر: 33375157 -028

مرتضی نجفی 

مدیر توسعه سازمان و تحول اداری

ملاقات ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:30


 
 

 تلفن تماس :  : 33375340- 028


 تلفن تماس مستقیم  : 33375161- 028                             
  
 نمابر :  3375616-028

 پست الکترونیکی :  morteza_nj1972@yahoo.com

حسین شیخی

 مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد

ملاقات ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

 

   

 تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

 تلفن تماس مستقیم: 18 - 33374617 - 028

 نمابر: 33375157 -028

 

مهندس محمد قوامی

 مدیر واحد انفورماتیک ستاد

 ملاقات ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

 

 تلفن تماس  : 33372875    -028         
             

  mqavami@qums.ac.ir  : پست الکترونیک 

 

زینت بساره

 مدیرامور مالی

ملاقات ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

 

  

  تلفن تماس مستقیم:   33375155

 

مهندس وحید خورشیدی

مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی

ملاقات ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

 

  

  تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

تلفن تماس مستقیم:     33375158 -028

 نمابر: 33375157-028

 

مهندس فرشید غیاثوند

 مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه

ملاقات ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:30

 

  

  تلفن تماس: 18 - 33374617- 028

 تلفن تماس مستقیم:   33376430   -  028

نمابر: 33375157 -028

    


6.0.9.0
گروه دورانV6.0.9.0