دوران

لطفا صبر کنید ...

محمد اصلی بیگی

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

  • تحصيلات : کارشناس حقوق قضایی

محمد اصلی بیگی

مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت ، منابع و برنامه ریزی دانشگاه

  • تلفن : 2010
  • پست الکترونیکی : m.masomifar

6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0