• ساعت : ۱۵:۳:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ 
  • کد خبر : ۹۸۹۶
آگهی مزایده حراج فروش اموال اسقاطی شبكه بهداشت ودرمان آوج

      آگهی مزایده حراج اموال اسقاطی

     تاریخ 21  دی 1400  (نشر اول)

 

       دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد مزایده فروش اموال اسقاطی (لیست اقلام اسقاطی در اسناد مزایده می باشد) خود را از طریق ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به افراد حقیقی و حقوقی بصورت مزایده حراج به فروش رساند. کلیه مراحل برگزاری مزایده، دریافت ­اسناد مزایده تا ارایه پیشنهاد مزایده­گران و اعلام به برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به­آدرس: www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

1ـ دستگاه مزایده­گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین اموال اسقاطی ( شبکه بهداشت و درمان آوج)

تاریخ انتشار مزایده در سامانه: ساعت 8 صبح به­تاریخ 23  دی 1400 می­باشد.(بازدید وقت اداری )

قیمت­اسنادمزایده: به مبلغ 500.000 ریال (پانصد هزار ریال)

4ـ مشخصات، مبلغ وثیقه فرآیندارجاع کار: به مبلغ 42.000.0000ریال (چهل دو میلیون ریال) به فیش واریزی بابت وثیقه فرآیند ارجاع کار به شماره حساب 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین وکپی فیش را به همراه اسناد مزایده در سامانه بارگذاری نماید.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده از سایت: ازساعت8 صبح تاریخ 23 دی 1400لغایت ساعت 22 به­تاریخ 23  دی 1400  می­باشد.

6ـ مهلت‌زمانی‌ارایه‌پیشنهاد: به ­تاریخ 23   دی  1400   تا پایان ساعت 22 می­باشد.

7ـ زمان بازگشایی و اعلام به برنده: به­تاریخ شنبه 25 دی 1400  ساعت 10 صبح می­باشد.

 8ـ جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحدامورقراردادها،مناقصات و مزایدات دانشگاه به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0