• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
  • کد خبر : ۹۵۱۶
آگهی مزایده فروش واحد بهداشتی درمانی دانسفهان(ساختمان تجاری)، و خانه های بهداشت ارداق، اك، نرجه، طرویزك، ضیاء آباد و شنستق سفلی

   مزایده عمومی یک مرحله ای      

تاریخ   15 دی 1400

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد فروش ششدانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت به شرح جدول ذیل را از طریق ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به افراد حقوقی یا حقیقی واگذار نماید. کلیه مراحل مزایده شامل فروش اسناد تا ارسال پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان از طریق درگاه سامانه مذکور می باشد.

1ـ دستگاه مزایده­گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

قیمت­ اسناد مزایده: به مبلغ 1.000.000 ریال.

3 ـ مبلغ قیمت پایه و تضمین ارجاع کار به شرح جدول ذیل می باشد

ردیف

نام مرکز و مشخصات پلاک اصلی ثبتی و فرعی

بخش

مساحت

قیمت پایه(ریال)

مبلغ وثیقه(ریال)

1

واحد بهداشتی درمانی دانسفهان، ششدانگ پلاک ثبتی 3806

فرعی از 13اصلی مفروز و مجزی شده از صفر فرعی از اصلی

مذکور 2007 تفکیکی

6 بویین زهرا

4206.49

925.427.800.000

46.271.390.000

2

خانه بهداشت(ساختمان) اک ششدانگ پلاک ثبتی 838 فرعی

از 3 اصلی قطعه 512 تفکیکی شهرستان تاکستان

6 تاکستان

103.89

1.662.240.000

83.112.000

3

درمانگاه ارداق ششدانگ پلاک ثبتی 1754 فرعی از 9 اصلی قطعه

 28 تفکیکی شهرستان بویین زهرا

8 بویین زهرا

3180.62

34.986.820.000

1.749.341.000

4

خانه بهداشت نرجه پلاک ثبتی 1566 فرعی از یک اصلی بخش

6 شهرستان تاکستان

6 تاکستان

373.8

9.345.000.000

467.250.000

5

واحد بهداشتی درمانی طرویزک ششدانگ پلاک ثبتی 273 فرعی

از 22 اصلی بخش ثبتی شش شهرستان  خرمدشت - تاکستان

6 خرمدشت

5/1131

5.631.000.000

281.550.000

6

درمانگاه روستای ضیاء آباد ششدانگ پلاک ثبتی 2951 فرعی از 5

اصلی مجزی مفروز و شده از 1908 فرع ازاصلی مذکور بخش ثبتی

11شهرستان ضیاء آباد - تاکستان

11ضیاءآباد

57/3901

33.260.990.000

1.663.049.500

7

خانه بهداشت (ساختمان) شنستق سفلی ششدانگ پلاک ثبتی 32

فرعی از 27 اصلی بخش ثبتی هفت شهرستان خرمدشت - تاکستان

7 خرمدشت

2220

13.820.000.000

691.000.000

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ـ ارایه ‌ضمانت‌ نامه‌ از بانکهای ‌دولتی ‌و یا مووسسات ‌اعتباری ‌غیر بانکی‌ دارای‌ مجوز از بانک‌ مرکزی ‌جمهوری اسلامی.

5 ـ مهلت زمانی انتشار و خرید اسناد: ساعت 8 صبح تاریخ  19 دی 1400 لغایت ساعت 19 به تاریخ 23  دی 1400 می­باشد.

6 ـ آخرین مهلت زمانی‌ ثبت ارسال ‌پیشنهاد قیمت در سامانه: پایان وقت اداری ساعت 14.15 به تاریخ 4 بهمن 1400 می­باشد.

7ـ زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهادی: به­تاریخ 05دی 1400 ساعت 10 صبح می­باشد.

8 ـ جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

                                                                      

   روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0