• ساعت : ۱۲:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ 
  • کد خبر : ۲۰۷۸۹
كلیه خدمات نظافتی به بخش خصوصی واگذار شد

در دانشگاه علوم پزشکی قزوین

کلیه خدمات نظافتی به بخش خصوصی واگذار شد

مهندس فرشید غیاثوند مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه از واگذاری کلیه امور خدماتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به بخش خصوصی خبر داد .

فرشید غیاثوند گفت : در نشست کمیسیون مناقصه ای که برای بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت بابت مناقصه احداث مرکز جامع خدمات سلامت زیاران و مناقصه واگذاری کلیه کارهای خدماتی نظافتی در تاریخ های 22 و 26 دی ماه 1401 در دفتر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد پس از بررسی پاکت های الف ( وثیقه فرآیند ارجاع کار مناقصه )، پاکت ب ( اسناد و مستندات مناقصه گران) و پاکت ج ( پیشنهاد قیمت ) بررسی و پس از  بازگشایی قیمتها، شرکت کاریزبنای البرز بعنوان برنده مناقصه تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت زیاران و شرکت آذر مهر قزوین بعنوان برنده مناقصه واگذاری انجام کارهای خدماتی نظافتی کلیه واحدهای تابعه دانشگاه اعلام گردید.

لازم به ذکر است اعضای کمیسیون مناقصه : دکتر محمد علی معصومی فر معاون توسعه مدیریت،منابع و برنامه ریزی دانشگاه ،دکتر سید مجتبی سید صادقی مشاور رییس دانشگاه در امور مناقصات و مزایدات، حسین شیخی مدیر امور مالی دانشگاه ، مهندس فرشید غیاثوند مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه ،طاهر مشا،یخ مشاور رییس دانشگاه  و مدیر اداره حراست، محمود زمانی نماینده اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات، مهندس وجید خورشیدی مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرحهای عمرانی دانشگاه، مهندس محمد نصوحی کارشناس عمران و  مهرابی مسئول امور قراردادها و مناقصه  جلسه مذکورحضور داشتند .

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0