خدمات اداره اعتبارات و تعهدات

دريافت و بررسي قانون بودجه و قوانين و مصوبات موضوعه

پیگیري جهت وصول تخصيص در موافقتنامه‌هاي صادره سازمان برنامه و بودجه از طريق دفتر بودجه

پياده‌سازي قوانين بودجه‌اي اعم از قانون بودجه، تخصيص، سهميه بندي‌ها و موافقتنامه‌هاي صادره در دفاتر اعتباري نرم افزار در رديفهاي بودجه‌اي ، اختصاصي و ....

پياده‌سازي قيد اصلاحات تخصيصي، بودجه‌اي، موافقتنامه‌اي و سهميه‌اي در سيستم اعتبارات

به كارگيري سر فصلهاي استاندارد و ابلاغي به تفكيك هر برنامه و ثبت

جذب منابع بودجه‌اي از خزانه‌داري كل به وسيله صدور درخواست وجه

نظارت و كنترل به كليه وجوهات دريافتي از نمايندگي خزانه با درخواست وجه هاي ارسالي به خزانه

پياده‌سازي دريافتي‌هاي بودجه‌اي و درآمدي در سيستم اعتبارات

تنظيم درخواست وجه از خزانه به موجب تخصيص هاي ابلاغي

كنترل بر كليه وجوهات دريافتي از خزانه با درخواست وجه ارسالي

تأمين اعتبارات اسناد هزينه‌اي مالي

كنترل و نظارت در پرداختها با شرح مواد هزينه

نظارت و كنترل بر تهيه آمارهاي موضوعي درباره عملكرد ماهانه اسناد هزينه تامين اعتبار شده

گزارش عملكرد ماهانه هر برنامه با توجه به تخصيصهاي ابلاغي از سوي مديريت بودجه

ثبت ، تطبيق و كنترل كليه اسناد هزينه با برنامه هاي مصوب و تخصيص ابلاغي

نظارت ، كنترل و هماهنگي لازم در ارتباط با مانده تخصيص اعتبار با موجودي نقدينگي حسابهاي بانكي مورد عمل دريافت و پرداخت ، دفترداري و تنظيم حسابها

تهيه گزارش ماهانه آمار جذب اعتبارات دريافتي از استان و ارائه به خزانه معين

تهيه گزارشات اعتباري و رفع مغايرتهاي احتمالي بين ادارات و واحدهاي تابعه

پاسخگويي به مراجع ذيصلاح و نظارتي


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0