نظام پیشنهادات
مقدمه:
اجرای سبک مدیریت مشارکتی در سال 1376 به دانشگاه پیشنهاد شد و مسئولین دانشگاه پس از بررسی و مطالعه تصمیم گرفتند در هفته دولت در سال 1377 نسبت به اجرای این سبک در قالب نظام پیشنهادها اقدام نمایند. ابتدا به مفهوم مشارکت و اهداف آن در دانشگاه اشاره می‌شود و سپس گزارش مختصری از عملکرد 3 ساله اجرای این طرح ارائه می‌شود.
مفهوم پیشنهادات:
مشارکت عبارتسب از درگیر شدن ذهنی و عاطفی کارکنان در یک وضعیت خاص سازمانی است که درگیری آنان را تشویق و برانگیخته نماید تا به سازمان کمک کنند و برای تحقق مقاصد سازمان و بهره وری بیشتر بیندیشند و تلاش نمایند.
فلسفه پیشنهادات:
مهمترین نکته در معرفی مشارکت، تعیین فلسفه پیشنهادات می باشد که عبارت از:
- شکسته شدن فرهنگ سکوت و نظاره گری
- شنیده شدن صدای دیگران به آسان
- درگیر نمودن افراد در امور و رقم زدن سرنوشت خویش
- بودجه آوردن احساس تعلق و مالکیت
اهداف نظام پیشنهادات دانشگاه
 
الف) اهداف اصلی:
ایجاد جو، محیط، فضا و زمینه مساعد جهت جلب مشارکت فعال کارکنان (اساتید، دانشجویان و کارمندان اعم از رسمی، قرارداد و شرکتی) در حوزه‌های محتلف کاری (آموزشی، درمانی، بهداشتی، اداری، دانشجویی، فرهنگی، پژوهشی و خدماتی) به منظور تحقق بخشیدن به اهداف دانشگاه و همچنین دستیابی به سیاستهای از پیش تعیین شده می‌باشد.
 
ب) اهداف اختصاصی :
1- قادر ساختن همکاران به طرح نقطه، نظرهای خود راجع به حوزهای مختلف کاری
2- ایجاد انطباق و تلفیق بین اهداف همکاران با مقاصد دانشگاه
3- بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، اداری، دانشجویی، فرهنگی و پژوهشی
4-اصلاح روشهای گردش کار و افزایش کارآیی
5- ایجاد احساس رضایت‌مندی در نزد همکاران و مراجعه کنندگان
6- شناسایی افراد مستعد و خلاق و تخصیص پاداش (نقدی و غیرنقدی) به آنان براساس ضوابط
7- ایجاد رابطه منطقی و صادقانه بین مدیران دانشگاه با همکاران
8- تعدیل در روش مدیرانی که خود محور و خودرای هستند

جهت ورود به سامانه    کیلک   فرمایید