اسناد مناقصه و مزایده
1398/2/21 شنبه راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت          با توجه به راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیک دولت و الزام انجام کلیه مناقصات و مزایدات دانشگاه در سامانه مذکور،

- مناقصه گران جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس زیر مراجعه نمایید:

 آدرس  :     http://setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیک دولت

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر