اخبار
99
آگهی مزایده عمومی یک مرحله¬ای واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

      آگهی مزایده عمومی یک  مرحله‌ای واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی

     تاریخ  11  مرداد  1399 (نشر بار اول)

      دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی را از طریق‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به افراد حقوقی یا حقیقی واگذار نماید. کلیه مراحل مزایده شامل فروش ‌اسناد تا ارسال پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان از طریق درگاه سامانه مذکور می باشد.

1ـ دستگاه مزایده‌گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

قیمتاسنادمزایده: به مبلغ 100.000 ریال 

3- مبلغ‌تضمین‌ارجاع‌کار: به مبلغ 90.0000.000 ریال

ـ ارایه‌رسیدبانکی ‌و واریز وجه‌ به حساب شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین

ـارایه‌ضمانت‌نامه‌ازبانکهای‌دولتی‌ویامووسسات‌اعتباری‌غیربانکی‌دارای‌مجوزازبانک‌مرکزی‌جمهوری‌اسلامی‌بادارابودن‌اعتبارسه‌ماهه‌وقابل تمدیدتاسه‌ماه‌دیگر باشد.

مهلت زمانی انتشار وخرید اسناد  : 8 صبح تاریخ 13 مرداد  99 لغایت ساعت17 به‌تاریخ 16 مرداد 1399 می‌باشد.

5ـ مهلت‌زمانی‌ ثبت ارسال ‌پیشنهاد قیمت در سامانه: پایان وقت اداری ساعت 14به‌تاریخ 29 مرداد 1399 می‌باشد

6ـ زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهادی: به‌تاریخ 1 شهریور 1399  ساعت 10 صبح می‌باشد.

 7  ـ جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

                                                                      

         روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین
 

دریافت فایل آگهی به صورت pdf

 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر