اخبار
98
نکات ﺗﻐﺬﻳﻪ اي در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﻜﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ اي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ ﺟﻮادي داﻧﺸﻴﺎر و ﻣﺪﻳﺮﮔﺮوه ﺗﻐﺬﻳﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺰوﻳﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻛﺮوﻧﺎ:

 
دانلود فایل آموزشی
 
امتیاز دهی
 
 

نظر شما
نام
پست الكترونيک
وب سایت
نظر