اسناد مناقصه و مزایده
تجدید مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی
مناقصه واگذاری خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی  تجهیزات ذخیره سازی  (SAN Storage) واحد انفورماتیک دانشگاه
تجدید مناقصه واگذاری تکمیل مرکز جامع سلامت شهرستانک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزاری مزایده بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهیدرجایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مناقصه تکمیل مرکز جامع سلامت شهرستانک در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فاز یک ساختمان الحاقی اورژانس مرکز آموزشی درمانی قدس
مناقصه عمومی انجام کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه، نگهداری،طبخ و توزیع
اسناد مزایده واگذاری داروخانه کلینیک ویژه محمدزاده قزوین
 اسناد مزایده واگذاری داروخانه سرپایی مرکز آموزشی درمانی قدس
اسناد مناقصه طبخ و توزیع غذا با مواد
راه اندازی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
اسناد مناقصه تکمیل مرکز جامع خدمات سلامت رشتقون
اسناد مناقصه احداث مرکز جامع سلامت ارداق
اسناد مناقصه واگذاری کلیه فعالیت های مربوطه به تهیه مواد اولیه ، نگهداری ، طبخ و توزیع غذای  سلف معاونت دانشجویی و فرهنگی
اسناد مناقصه خرید يک دستگاه پست کامپكت  1000   کاوا برای کلینیک محمد زاده در قزوين
اسناد مناقصه واگذاری خرید خدمات  واحد رادیولوژی در قالب تامین نیروی متخصص برای  بخش رادیولوژی مرکزآموزشی و درمانی کوثر
اسناد مناقصه تجدید طبخ و توزیع غذای مراکز آموزشی درمانی کوثر، قدس ، شهیدرجایی ، بوعلی سینا ، ولایت و بیمارستان شفا تاکستان
اسناد مزایده واگذاري داروخانه بیماران سرپایی مرکز آموزشی درمانی قدس
اسناد تجدید مناقصه كليه امور تعمير و نگهداري و راهبری  تاسيسات مکانیکی و برقی
اسناد مناقصه تکمیل مرکز بهداشت ارداق