امور مالی
وظايف محوله:
تهيه و تدوين صورتهاي مالي موسسه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق آيين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه و مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت.
- هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي.
- تبادل اطلاعات مالي حسب مورد با دستگاه هاي نظارتي قانوني با هماهنگي مقام مسئول.
- نگهداري و تحويل و تحول وجوه نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادارو پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمد ها.
- نظارت برعملكرد مالي رييس امور مالي واحد هاي اجرايي تابعه و واحدهاي وابسته.
- شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارائي ها.
 
ادارات حوزه مديريت مالي:
1.       اداره دريافت و پرداخت
2.       اداره تعهدات واعتبارات
3.       اداره رسيدگي به حسابها
4.       اداره دفتر داري و تنظيم حسابها
5.       اداره اموال