آلبوم تصاوير
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از درمانگاه پاکروان
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین درمانگاه شبانه روزی و داروخانه مینودر
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز دیسپچ mcmc فرماندهی اورژانس
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین درمانگاه شبانه روزی قائم
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از بیمارستان پاستور
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز آموزشی درمانی 22 بهمن
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین درمانگاه شبانه روزی مهدی اقبالیه
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین درمانگاه شبانه روزی و داروخانه , ظهور اقبالیه
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از مرکز جامع سلامت اقبالیه