آلبوم تصاوير
بازدید دکتر علیرضا خونساری از دفتر فنی
 	بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی قزوین از معاونت آموزشی دانشگاه و واحد های تابعه این معاونت
بازدید دکتر حریرچی معاون کل وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه از اداره دریافت و پرداخت
بازدید دکتر معصومی فر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با همراهی مهندس خورشیدی مدیر دفتر فنی دانشگاه از پروژه بازسازی اورژانس مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا
نشست کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل شیوع کرونا ویروس    24 فروردین  1399
نشست کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل شیوع کرونا ویروس   10 فروردین 1399
بازدید معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه    2  فروردین  سال 1399
نشست کمیته دانشگاهی پیشگیری و کنترل شیوع کرونا ویروس   25 اسفند 1398