دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دکتر محمد علی معصومی فر
داخلی : 2010
مسئول دفتر معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه محمد اصلی بیگی
داخلی : 2010-2011
مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
مدیر واحد مدیریت توسعه و تحول اداریمرتضی نجفی
تلفن تماس مستقیم: 33375160 028- داخلی 2150
کارشناس مسؤول تحول سازمانیزهرا کاظمی
تلفن تماس مستقیم: 33375160 028- داخلی 2162
کارشناس مسؤول سیستم ها و روشهارضا طباخ قزوینی
تلفن تماس مستقیم: 33375161 028- داخلی 2160
رییس گروه تشکیلات ، آموزش و طبقه بندی مشاغلمشهود سعیدی کشاورز
تلفن تماس مستقیم: 33375160 028- داخلی 2161
کارشناس مسئول مهندسی مشاغلرحیم میزانی
تلفن تماس مستقیم: 33374873 - 028 داخلی 2160
کارشناس مهندسی مشاغلسمیه امیریان
تلفن تماس: 33374873 - 028 داخلی : 2166
کارشناس مسؤول برنامه ریزی و توسعه نیروی انسانی فریده بهرام خانی
تلفن تماس مستقیم: 33375160 028- داخلی 2165
کارشناس آموزشمهدی طاهرخانی
تلفن تماس مستقیم: 33375161 028- داخلی 2160
کارشناس تحول اداریزهرا امامقلی
تلفن تماس مستقیم: 33375161 028
کارشناس مهندسی مشاغل سلیمه محمد علیخانی
تلفن تماس مستقیم: 33375160 028- داخلی 2165
مدیریت منابع انسانی
مدیر منابع انسانیمهندس شاهدخت رفیعی
تلفن تماس مستقیم: 33375161 028 داخلی: 2052
معاون واحد مدیریت منابع انسانی رئیس اداره کارگزینی ابوالفضل شیشه گرها
تلفن تماس مستقیم: 33375517 028 داخلی: 2060
معاون اداره کارگزینیمهدی امرالهی
تلفن تماس مستقیم: 33375163 028 داخلی: 2052
کارگزین مسئولعباس مافی
تلفن تماس مستقیم: 33375163 028 داخلی: 2061
کارشناس مسئول امور بازنشستگان محمد مهجور
تلفن تماس مستقیم: 33375163 028 داخلی: 2064
کارگزین امور قراردادیهاقاسم احمدی
تلفن تماس مستقیم: 33375163 028 داخلی: 2065
کارگزین امور بازنشستگان فضل اله قائدیها
تلفن تماس مستقیم: 33375163 028 داخلی: 2063
کارگزینعباس برزگر
تلفن تماس مستقیم: 33375163 028 داخلی: 2065
کارشناس کامپیوتر عاطفه نادری
تلفن تماس مستقیم: 33375161 028 داخلی: 2037
کارشناس استخدام و جذب فاطمه یوسفی
تلفن تماس مستقیم: 3337348 028 داخلی: 2067
کارگزینمنیره آتشگران
تلفن تماس مستقیم: 3337348 028 داخلی: 2068
کارگزین زینب کریمی
تلفن تماس مستقیم: 3337348 028 داخلی:2066
کارشناس امور مشمولین طرح و ضریب kآرزو مردانی
تلفن تماس مستقیم: 3337348 028 داخلی: 2066
کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنان مریم امیدی
تلفن تماس: 33374268 - 028 داخلی:2053
کارشناس ارزیابی عملکرد کارکنانفاطمه کاسه گرها
تلفن تماس: 33374268 - 028 داخلی:2051
مسئول بایگانی معصومه بیگم موسوی نژاد
تلفن تماس: 33374268 - 028 داخلی:2082
متصدی امور دفتریعفت عبدالهی
تلفن تماس: 33374268 - 028 داخلی:2081
بایگان مریم گودرزوند چگینی
تلفن تماس: 33374268 - 028 داخلی:2083
متصدی امور دفتری ماری زمانی ترک
تلفن تماس: 33374268 - 028 داخلی:2080
مسئول دبیرخانه سکینه جهانشاهی
تلفن تماس: 33375514 - 028 داخلی:2075
متصدی امور دفتری ارسال مراسلاتحسنی گودرزوند چگینی
تلفن تماس: 33375514 - 028 داخلی:2078
متصدی امور دفتری ارسال مراسلاتخدیجه علیدوست
تلفن تماس: 33375514 - 028 داخلی:2077
متصدی امور دفتری ارسال مراسلات فاطمه پور بابایی
تلفن تماس: 33375514 - 028 داخلی:2078
کارشناس امور اداری اختر خوش نواز
انفورماتیک
رییس واحد انفورماتیک حوزه معاونت توسعهمهندس محمد قوامی
تلفن تماس مستقیم: 33372870 028- داخلی 2085
کارشناس تحلیل گر سیستممهندس مجید بهادر خانی
تلفن تماس مستقیم: 33372870 028- داخلی 2086
کارشناس تحلیل گر سیستم مهندس رقیه خونبانی
تلفن تماس مستقیم: 33372870 028- داخلی 2088
کارشناس کامپیوتر مهندس امیر امینی
تلفن تماس مستقیم: 33372870 028- داخلی 2087
مدیریت برنامه ریزی منابع مالی و بودجه
مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه حسین شیخی
داخلی:2013
رییس گروه بودجهیوسف مافی
تلفن تماس: 33373347 - 028 داخلی:2148
کارشناس مسئول بودجهصغری سیادهنی
تلفن تماس: 33373347 - 028 داخلی:2147
کارشناس بودجه بخش درمان فاطمه زاجکانی
تلفن تماس: 33373347 - 028 داخلی:2151
کارشناس تحلیل منابع و اقتصاد مالیعطیه هدایت فر
تلفن تماس: 33373347 - 028 داخلی:2151
کارشناس تحلیل منابع و اقتصاد مالیمائده السادات هاشمی
تلفن تماس: 33373347 - 028 داخلی:2145
کارشناس تحلیل منابع و اقتصاد مالیحسین ترنج
تلفن تماس: 33373347 - 028 داخلی:2153
مدیریت امور مالی
مدیر امور مالی زینت بساره
تلفن تماس: 33375155 - 028 داخلی:2120
مسئول دفتر مدیریت امور مالی رعنا رحمانی
تلفن تماس: 33375155 - 028 داخلی:2121
حسابدار مسئولمعصومه ابوالحسن یوسفی ها
تلفن تماس : 33375155 - 028 داخلی : 2098
کارشناس نرم افزار علیرضا نصیری شهرکی
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی: 2122
مسئول پیگیری و تهیه کار برگ های حسابرسی علی صحتی
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی: 2122
رئیس اداره حسابداری مدیریت مجید امامی
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی: 2122
رئیس اداره اعتبارات و تعهداتمعصومه احمدی
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2135
کارشناس اعتبارات و تعهدات الهام کریم پناه
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2133
رئیس اداره درآمد لیلا نجد مستطاب
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2138
رئیس اداره رسیدگیسعید خوئینی ها
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2124
کارشناس مسئول اداره رسیدگی به اسناد مالی مصطفی کشاورز
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2126
کارشناس رسیدگی به اسناد مالی صدیقه کریمی
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2127
کارشناس رسیدگی به اسناد مالیسید مهدی مومنی
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2125
کارشناس رسیدگی به اسناد مالیزهره یوسفی
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2127
کارشناس اداره رسیدگی به اسناد مالی رقیه بهزاد پور
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2128
رئیس اداره دفتر اداری و تنظیم حساب هامعصومه کلهر
تلفن تماس: 33375155 - 028 داخلی:2137
کارشناس مالی اداره دفترداری و تنظیم حسابھاافروز جعفری
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2134
کارشناس امور مالی اداره دفتر داری و تنظیم حساب ها بتول کشاورز
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2119
کارشناس مالی صدور چک – ضمانتنامه ربابه جزء قنبری
شماره تماس داخلی : 2136
رئیس اداره دریافت و پرداختمهدی شفیع خانی
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2118
کارشناس امور مالیرضا بخشی بی نیاز
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی:2130
کارشناس امور مالیزهرا حسینی فر
تلفن تماس: 33375152 - 028 داخلی : 2044
عامل مالی معاونت توسعهفاطمه جعفری
شماره تماس داخلی : 2141
رئیس اداره تدارکات فرحناز امینی نژاد
شماره تماس داخلی : 2104
حسابدارمعاونت توسعهالهام نصیری
شماره تماتس داخلی : 2140
حسابدار امور مالي بازنشستگانمریم راحلی مقدم
رئیس اداره اموال مریم امینی
شماره تماس داخلی :
کارشناس ثبت اموال غیر منقول حسن علی بخشی
شماره تماس داخلی : 2325
کارشناس اموال ابوالقاسم نوروزی
بایگانعلی بهرامی
تلفن تماس: 33377652 - 028 داخلی:2129
مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
مدیر منابع فیزیکی و امور عمرانیمهندس وحید خورشیدی
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2050
مسئول دفتر حدیثه نصیری
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2050
کارشناس عمرانمهندس مجید مرادی
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2097
کارشناس عمرانمهندس حمیده زرآبادی پور
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2050
کارشناس برق مهندس حمید تک روستا
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2090
کارشناس معماریمهندس علی میرزاتقی
تلفن مستقیم : 33375158 داخلی : 2096
کارشناس تاسیسات مهندس بهزاد کرمی
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2093
کارشناس تاسیساتمهندس سعید سیم باف
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2091
کارشناس برقمهندس مهدی علیجانی
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2092
کارشناس ساختمان آرزو ضامن دزفولی
تلفن مستقیم : 33375158 داخلی : 2035
کارشناس ساختمانمحمد نصوحی
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2194
کارشناس ساختمانمحمد جواد انجرانی
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2071
کاردان ساختمان احمد ظاهری
تلفن مستقیم : 33375158- 028- داخلی : 2046
مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی
مدیر امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه مهندس فرشید غیاثوند
رییس اداره خدماترفیع چگینی
تلفن مستقیم : 33375490 - 028 داخلی : 2101
متصدی امور دفتریرضا اصلی بیگی
شماره تماس مستقیم 33375152 -028 داخلی2109
مسئول امور قراردادها مصطفی صفدری
تلفن مستقیم : 33375164- 028- داخلی : 2103
کارشناس امور قراردادها و مناقصاتفاطمه افشار
تلفن مستقیم : 33375164- 028- داخلی : 2103
کارشناس امور اداریهمیرا حیدری
تلفن مستقیم : 33375164- 028- داخلی : 2142
ماشین نویس و امور دفتری نسرین رمضانی
تلفن مستقیم : 33375164- 028- داخلی : 2103
مسئول مالی واخد خدمات و پشتیبانی فرحناز امینی نژاد
تلفن مستقیم : 33375164- 028- داخلی : 2104
کارشناس امور رفاهی دانشگاه مهندس طباطبایی
شماره مستقیم :33376430 - 028 داخلی 2164
کارشناس امور رفاهی ورزشی دانشگاهمجتبی امینی
شماره مستقیم : 33376430 - 028 داخلی :
کارپردازمهدی حسین پور
تلفن مستقیم : 33375164- 028- داخلی : 2106
کارپردازجواد بابا
تلفن مستقیم : 33375164- 028- داخلی : 2108
پیگیری مهدی عباسی
تلفن مستقیم : 33375164- 028- داخلی : 2106
مسئول امور عمومی مجتمع پردیس محمد رضا کریمی
تلفن مستقیم: 333313000 028- داخلی 2305
مسئول انبار مرکزی دانشگاهمحمدرضا زهرایی
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2326
انباردار- متصدی امور دفتریسعید قلی زاده
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2327
انباردار- متصدی امور دفتریاسکندر قدمی
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2327
مسئول نقلیه ستاد علی اکبر محمد لو
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
رانندهمرتضی طاهرخانی
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
رانندهعیدالله مسگر
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
رانندهحیدر تقوایی
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
رانندهعلیرضا طاهری
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
راننده علی ذوالقدر
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
رانندهحسین لوافیان
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
راننده ابوالفضل موحدی زاده
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
رانندهعلی محمدی
تلفن مستقیم : 33331300- 028- داخلی : 2310
جوشکاریدالله اصلی بیگی
مسئول خدمات پردیسسعید خدابخشی
خدماتعلی حیدری
خدماتپژمان جوکار
خدماتمحمد تقی ملا حسن
خدماتمحمد جواد اسماعیلی
خدماتمحمد آقاجانی
خدماتامیر بهشتی جو
خدمات مهدی احمدی
خدمات موسی خیری
خدماتحجت رفیعی
خدماتمحمد قدیم آبادی