ملاقات با مدیران معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قزوین
دکتر محمد علی معصومی فر ملاقات با معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
روزهای دوشنبه ساعت 10 تا 12 فرم جهت ملاقات
دکتر سید علیرضا خونساری ملاقات باجانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
روزهای سه شنبه ساعت 10 تا 12 فرم جهت ملاقات
محمد حسین شیرعلی ملاقات با مدیر توسعه سازمان و تحول اداری
همه روزه در ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15
مهندس شاهدخت رفیعی ملاقات با مدیر منابع انسانی
همه روزه در ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15
حسین شیخی ملاقات با مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
همه روزه در ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15
زینت بساره ملاقات با مدیرامور مالی
همه روزه در ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15
مهندس وحید خورشیدی ملاقات با مدیر توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی
همه روزه در ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15
حبیب قنبریملاقات با مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه
همه روزه در ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15
مهندس محمد قوامی ملاقات با مدیر واحد انفورماتیک ستاد
همه روزه در ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15
مهندس فرشید غیاثوندملاقات با مدیر اداره امور رفاهی دانشگاه
همه روزه در ساعات اداری شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 الی 14:15 پنج شنبه از ساعت 7:30 الی 13:15