معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
   


 واحد های تحت پوشش:
 • مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
 • مدیریت امور مالی
 • مدیریت توسعه منابع فیزیکی وطرح های عمرانی
 • مدیریت خدمات پشتیبانی
 • واحد انفورماتیک 
 • مدیریت اداره رفاه و تشریفات
 • دفتر مطالعات
 •   دبیرخانه زنجیره کالا و خدمات
 • اداره اقتصاد سلامت

معاون توسعه مدیریت و منابع
دکتر محمدعلی معصومی فر/متخصص بیهوشی

 
مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه مدیر منابع انسانی دانشگاه مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه دانشگاه
محمد حسین شیرعلی مهندس شاهدخت رفیعی زینت بساره
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات کارشناس حسابداری
مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مشاور معاون توسعه در امور انفورماتیک مشاور معاون توسعه و مدیر ارشد پروژه های عمرانی 
مهندس  آتوسا بیات مهندس محمد قوامی مهندس وحید خورشیدی
کارشناس ارشد  مدیریت پروژه کارشناس ارشد کامپیوتر کارشناس عمران
مدیر امور مالی مدیر خدمات پشتیبانی مسئول دفتر مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع
مجید علی اکبری حبیب قنبری بیدا میر حسینی
کارشناس ارشد حسابداری کارشناس حسابداری دکترای علوم اجتماعی
مدیر اداره رفاه و تشریفات مدیر اداره اقتصاد سلامت
مهندس فرشید غیاثوند مهندس علیرضا سلطان رحمتی
کارشناس بهداشت محیط کارشناسی ارشد در رشته های «مدیریت بیمارستانی» و «معماری»