معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
   


 واحد های تحت پوشش:
  • مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
  • مدیریت امور مالی
  • مدیریت توسعه منابع فیزیکی وطرح های عمرانی
  • مدیریت خدمات پشتیبانی
  • واحد انفورماتیک 
  • مدیریت اداره رفاه و تشریفات
  • دفتر مطالعات

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
دکتر محمدعلی معصومی فر/متخصص بیهوشی

 
جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه مدیر منابع انسانی دانشگاه
دکتر سید علیرضا خوانساری محمد حسین شیرعلی مهندس شاهدخت رفیعی
پزشک عمومی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات
مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مدیر امور مالی رئیس گروه نرم افزار
مهندس  وحید خورشیدی زینت بساره مهندس محمد قوامی
کارشناس عمران کارشناس حسابداری کارشناس ارشد کامپیوتر
مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد مدیر خدمات پشتیبانی مدیر اداره رفاه و تشریفات
حسین شیخی حبیب قنبری مهندس فرشید غیاثوند
کارشناس ارشد مدیریت مالی  کارشناس حسابداری کارشناس بهداشت محیط