معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
   


 واحد های تحت پوشش:
 • مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
 • مدیریت امور مالی
 • مدیریت توسعه منابع فیزیکی وطرح های عمرانی
 • مدیریت خدمات پشتیبانی
 • واحد انفورماتیک 
 • مدیریت اداره رفاه و تشریفات
 • دفتر مطالعات
 •   دبیرخانه زنجیره کالا و خدمات
 • اداره اقتصاد سلامت

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
دکتر محمدعلی معصومی فر/متخصص بیهوشی

 
جانشین معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مدیر توسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه مدیر منابع انسانی دانشگاه
دکتر سید علیرضا خوانساری محمد حسین شیرعلی مهندس شاهدخت رفیعی
پزشک عمومی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات
مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی مدیر امور مالی رئیس گروه نرم افزار
مهندس  آتوسا بیات زینت بساره مهندس محمد قوامی
کارشناس ارشد  معماری و شهر سازی کارشناس حسابداری کارشناس ارشد کامپیوتر
مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد  مدیر ارشد پروژه های عمرانی  مدیر خدمات پشتیبانی
حسین شیخی مهندس وحید خورشیدی حبیب قنبری
کارشناس ارشد مدیریت مالی  کارشناس عمران کارشناس حسابداری
مدیر اداره رفاه و تشریفات مسئول دفتر مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع مدیر اداره اقتصاد سلامت
مهندس فرشید غیاثوند بیدا میر حسینی علیرضا سلطان رحمتی
کارشناس بهداشت محیط کارشناس ارشد علوم اجتماعی کارشناسی ارشد  «مدیریت بیمارستانی»