معرفی معاونت توسعه مدیریت و منابع
 
   


 واحد های تحت پوشش:
  • مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری
  • مدیریت منابع انسانی
  • مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
  • مدیریت امور مالی
  • مدیریت توسعه منابع فیزیکی وطرح های عمرانی
  • مدیریت خدمات پشتیبانی
  • واحد انفورماتیک 
  • مدیریت اداره رفاه و تشریفات
  • دفتر مطالعات

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
دکتر محمدعلی معصومی فر/متخصص بیهوشی

 
 مدیر توسعه و تحول اداری مدیر برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد مدیر منابع انسانی دانشگاه
مرتضی نجفی حسین شیخی مهندس شاهدخت رفیعی
دانشجوی دکترای تخصصی PHD اقتصاد کارشناس ارشد مدیریت مالی  کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات
رئیس گروه نرم افزار مدیر امور مالی مدیر توسعه منابع فیزیکی و طرح های عمرانی
مهندس محمد قوامی زینت بساره مهندس  وحید خورشیدی
کارشناس ارشد کامپیوتر کارشناس حسابداری کارشناس عمران
مدیر خدمات پشتیبانی و رفاهی
مهندس فرشید غیاثوند
کارشناس بهداشت محیط