اطلاعات پرسنل ذفتر معاونت توسعه

مسؤول دفتر معاونت توسعه

نام

محمد

نام خانوادگی

اصلی بیگی

 
شرح وظایف

شماره تماس مستقیم

33374617

شماره تماس داخلی

2010