شرح وظایف معاونت توسعه
شرح وظايف
-تهيه و پيشنهاد خط مشي هاي اداري و مالي دانشگاه در قالب مقررات وضوابط موجود در هدف هاي مورد نظر دانشگاه به شوراي دانشگاه
 
- نظارت بر اجراي خط مشي هاي تصويب شده از واحدهاي دانشگاه
 
- نظارت بر حسن انجام امور اداري ، مالي و خدماتي و تعميراتي دانشگاه
 
- ايجاد هماهنگي بين امور ستادي دانشگاه با وظايف و مسئوليت هاي اصلي به منظور دستيابي هر چه سريعتر به هدف هاي مورد نظر
 
- شركت در كميته ها، كنفرانس ها ، كميسيون ها ، سمينارهاي اداري و مالي