مرکز مطالعات

مرکز مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه

این مرکز در تیرماه 1395 با پیشنهاد  و دستور معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و زیر نظر مدیریت برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
شروع به فعالیت نمود که از اسفند ماه 1396  به صورت مرکزی مجزا  زیر نظر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در حال  ادامه فعالیت می باشد .
 هدف اصلی این مرکز برنامه ریزی و اجرای تحقیقات و مطالعات مرتبط با حوزه های زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه است.

 

                                                             
    مسئول دفتر مطالعات معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه 

 

 
     تماس با مرکز مطالعات معاونت توسعه دانشگاه

 
   
     
 
     نوشتارهای تولیدی ، ترجمه ای 
    نشریه آوای توسعه
   روزنه