معرفی اعضاء پایش واحدهای تابعه

اعضاء پایش واحدهای تابعه

  • معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه – رییس
  • مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات
  • مدیر امور مالی
  •  مدیر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه
  •  مدیر منابع فیزیکی و نظارت بر طرح های عمرانی
  •  مدیر خدمات پشتیبانی
  •  مدیر خدمات پرستاری دانشگاه
  •  مدیر گسترش شبکه های بهداشت ودرمان
  •  مدیر امور آموزشی دانشگاه
  •  مدیر توسعه سازمان و تحول اداری – دبیر