معرفی

هدف:

           یکی از اهداف تشکیل پایش واحدها تابعه معاونت توسعه  در دانشگاه شناسایی و از میان برداشتن اشکالات و خطاهای انسانی و ایجاد رضایت در  خدمت گیرندگان ، مدیران بالا دستی و واحدهای نظارتی، از نحوه پاسخگویی و تدبیر منطقی مدیران برای حل مشکلات واحد تحت سرپرستی می باشد .

 

شرح وظایف:
 

  •   ارزیابی عملکرد مدیران واحدها در زمینه استفاده از اختیارات در حوزه های اداری، مالی، پشتیبانی و تخصصی
  •  ارسال گزارش و نمره ارزیابی عملکرد مدیران به رییس دانشگاه
  • نیازسنجی در زمینه توانمندیها و مهارت مدیران و معرفی به دوره آموزشی در صورت لزوم
  •  برگزاری جلسات مستمر جهت بررسی و ارزیابی و نظارت بر فعالیت ها و عملکرد مدیران
  •  هم فکری، مشاوره و هماهنگی لازم بین مدیران جهت حل مشکلات مطرح شده
  • تجزیه و تحلیل مشکلات موجود در واحدها با هدف بهینه سازی و ساماندهی فرایندهای کاری