پایش واحدهای تابعه


یکی از اهداف تشکیل و استقرار پایش واحدهای تابعه در دانشگاه، شناسایی و از میان برداشتن اشکالات و خطاهای انسانی و ایجاد رضایت
در خدمت گیرندگان ، مدیران بالا دستی و واحدهای نظارتی، از نحوه پاسخگویی و تدبیر منطقی مدیران برای حل مشکلات واحد تحت سرپرستی می باشد .


 


 

محور، شاخص و زمانبدی پایش ها
پایش  تحول
پایش مالی
پایش بودجه
پایش غذا و دارو حوزه معاونت توسعه
پایش منابع انسانی
چک لیست پایش دبیرخانه
چک لیست پایش  بایگانی

شاخص های ارزیابی مراکز

شاخص های ارزیابی مرکز دانشکده دندانپزشکی
شاخص های ارزیابی بیمارستان بوعلی در حوزه منابع فیزیکی