مدیران پاسخگو

یکی از اهداف تشکیل و استقرار دبیرخانه مدیران پاسخگو در دانشگاه شناسایی و از میان برداشتن اشکالات و خطاهای انسانی و ایجاد رضایت در  خدمت گیرندگان ، مدیران بالا دستی و واحدهای نظارتی، از نحوه پاسخگویی و تدبیر منطقی مدیران برای حل مشکلات واحد تحت سرپرستی می باشد .