قوانین و آئین نامه های مدیریت منابع انسانی
 آینن نامه اداری و استخدامی کارمندان هیات علمی
آینن نامه اداری و استخدامی کارمندان غیر هیات علمی
  پرسش و پاسخ حقوقی در ارتباط با قانون مدیریت خدمات کشوري

   تعاریف و مفاهیم تشکیلاتی

  آیین نامه استفاده از مرخصی استحقاقی و استعلاجی
  دستورالعمل اجرایی استفاده از ماموریت آموزشی

   دستورالعمل مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان 

  دستورالعمل کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل

  دستوالعمل تعیین فوق العاده سختی شرایط محیط کار اعضای هیات علمی در  بخش های بیمارستانهای روانی و سوختگی

  دستورالعمل تعیین فوق اتلعهاده سختی شرایط محیط کار جهت کارکنان غیر هیات علمی در بیمارستاهای سوختگی و روانی و بخشهای سوختگی و روانی  بیمارستانهای دولتی

  قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

  قانون برنامه 5 ساله ششم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396-1400)

  قانون جامع خدمات رسانی به ایثار گران